Terms of Service - Addigy macOS

Bolaget vill skapa goda förutsättningar för en arbetsmiljö där modern informationsteknik används som ett naturligt verktyg i arbetet. Som en del i denna strävan erbjuds därför personal en till två personliga enheter.


Bolaget erbjuder dig som anställd genom lån att disponera IT-utrustning under din anställning. IT-utrustningen skall hanteras varsamt och är avsedd att vara ditt arbetsredskap under din anställning. För att den anställde skall få kvittera ut IT-utrustning krävs att den anställde har underteckna$


Den personliga IT-utrustningen

Den anställde förbinder sig att handha och använda IT-utrustningen på ett sådant vis att den, med undantag från normalt slitage, skall anses vara i fullgott skick då den återlämnas efter anställningens slut. Detta gäller även de tillbehör som den anställde disponerar. IT-utrustningen är avsedd at$


Låneperiod

Avtalet gäller från och med undertecknandet i samband med leverans fram till det att anställning avslutas eller ett nytt avtal träder i kraft. Avtalet är bindande under hela låneperioden, om inte uppsägning sker. Den anställde får inte överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldighe$


Förvaring

Den anställde har totalansvar vad gäller IT-utrustningen och dess utrustning. Under låneperioden krävs att den anställde iakttar normal aktsamhet vid förvaring av IT-utrustningen med anledning av att den är att betrakta som stöldbegärlig egendom. IT-utrustningen är den anställdes ansvar och får a$


Försäkring

Den IT-utrustningen som du lånar är försäkrad genom Bolaget. Försäkringen täcker skada på IT-utrustningen och tillbehör. Försäkringen täcker också stöld i samband med inbrott.

Vid skador, eller förlust av IT-utrustning till följd av stöld, rån eller olycka utgår en självrisk. Bolaget tar självrisken om incidenten uppstått under arbetstid och om det gått mer än ett år sedan föregående incident.


Vid utlandsvistelse gäller de allmänna försäkringsvillkoren så länge den anställde befinner sig på tjänsteresa. Vid varje annat tillfälle förbinder sig den anställde att sörja för fullvärdigt försäkringsskydd. Försäkringen gäller INTE om skadan har orsakats medvetet eller genom oaktsamhet.


Om du inte följer det här kontraktet avgör arbetsgivaren vilka åtgärder som är lämpliga utifrån det enskilda fallet. Om det finns anledning att misstänka olaglig handling görs alltid en polisanmälan.


Skada eller fel

Den anställde får inte själv reparera eller på något vis göra annan åverkan på IT-utrustningen och inte heller märka IT-utrustningen enligt eget tycke. Bolaget ansvarar för reparationer av IT-utrustningen. Den anställde är skyldig att genast anmäla skador eller fel till support@kullander.se.


Användning av nätverk och Internet

Internet gör det möjligt att kommunicera och byta information med människor och institutioner över hela världen. I dessa kontakter är du som anställd ambassadör och skall därför uppträda på ett sätt som är värdigt Bolaget.

Det innebär att Du skall:

· Använda ett vårdat språk

· Visa respekt för andra

· Respektera alla former av copyright


Det innebär att Du inte får:

· Sprida texter, bilder, ljud eller annat material som kan upplevas som kränkande eller nedsättande

· Vidareförmedla personlig korrespondens utan upphovsmannens medgivande

· Svensk lag gäller naturligtvis utöver och parallellt med ovanstående.

· Dela företagsdata med personer utanför organisationen Bolaget.


Installation av programvara

Den anställde ansvarar för att det inte förekommer eller installeras förbjuden eller piratkopierad programvara på IT-utrustningen. Bolaget kan utan förvarning kontrollera vilka program som finns installerade på den anställdes IT-utrustningen. Det är också förbjudet att kopiera programvara som f$


Lagring av dokument och material

Bolaget äger dokument, epost-korrenspans och material som produceras under arbetstid. Bolaget förbehåller sig rätten att utan förvaring läsa information som den anställde sparat på IT-utrustningen och server. Säkerhetskopiering ska ske dagligen till två olika platser. Det är låntagaren ansvar$


Användning av skrivare och kopiatorer

Den anställde ansvarar att dokument som skrivs ut på företagets skrivare och kopiator kommer till användning i verksamheten. Det är också den anställdes ansvar att tänka på de miljöaspekter som kommer med utskrifter.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.